2009/Mar/29

เฮ้อ หายหน้าไปนาน ไม่ได้มาอัพก็นานโข

เพราะว่ามัวแต่ยุ่งๆกับเรื่องเรียนที่ต้องสู้รบกว่าจะได้เกรดดีๆ จะให้ได้ 3.00 ขึ้นไปเนี่ย ทำมาหลายปี หลังจากเริ่มเรียนวิชาคณะ  กว่าจะได้ก็เล่นเอาเทอมสุดท้าย อยากจะร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า yare yare อยากให้มันจบไปเร็วๆ

ที่เหลือคือฝึกงาน ที่ต้องรบกับเงินก้อนโตที่จะต้องขนไปทิ้งถมที่ ให้ต่างชาติ ไม่ชอบเลย ทำไมแต่ละเรื่องมันชอบให้มาใกล้ๆแล้วค่อยชัดเจน ทำไมมันไม่ทำมาให้เสร็จก่อน แล้วค่อยบอกทีเดียว เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่ชัวร์เลลยสักอย่าง  เพราะรู้ว่าทุกวันนี้เงินที่หามาทุกวันนี้นั้นแสนยาก ไม่ใช่ว่าแป๊บๆก็หามาได้ เพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาจึงต้องใช้อย่างรู้คุณค่า และไม่ใช่เอาไปโปรยให้คนอื่นที่มันตั้งใจ เห็นแก่ตัวดูดเงินเราไป ทั้งๆที่รู้จะให้โยนเงินทิ้งไปมันไม่ใช่ที่ อย่างน้อยก็ควรเรียกร้องสิทธิในสิ่งที่เราควรจะเป็น ไม่ชอบเลย ไม่ชอบเลย

 

อยากจะกรีดร้องดังๆ ให้ข้ามประเทศไป เสียใจก็เสียใจที่เลือกเดินทางนี้ แต่ทำไมมันช่างยากลำบากนักหนา มีแต่เรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่าง 

พอกลับมานั่งฟังเพลงเก่าๆของ w-inds. แล้ว อยากจะร้องไห้ ทั้งๆที่ก็ปีเดียวกันแท้ๆ แต่กลับมีความฝัน ประสบความสำเร็จก้าวไปไกลชนิดที่เราตามไม่ทัน  อยากรู้จังว่าทำยังไงให้ไปได้ถึงขนาดนั้นนะ

ทุกวันนี้พอคิดมากทีไร ก็เครียดทุกที ไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดคือสิ่งนี้นะ

Comment

Comment:

Tweet


comment5, çíàêîìñòâà ñ ñîñòîÿòåëüíûìè èíîñòðàíêàìè, fcmfv, ñàéòû êðàñíîÿðñêà çíàêîìñòâà, ohs, Çíàêîìñòâà âîë÷àíñêå, 563, ñàéòû çíàêîìñòâ ìàðèóïîëü, 8PP, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íàðèìàíîâ, xutzdl, çíàêîìñòâà â êàðãîïîëå, 029641, Äåñíîãîðñê çíàêîìñòâà, 260, map6, 974903, ôèêòèâíûå çíàêîìñòâà, 831, ñàéòû çíàêîìâñòâ ìîøåíè÷åñòâî, 99529, çíàêîìñòâî â ãîðîäå íóêóñê, :[[, çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã ñåêñ äîñóã, bjs, êîëïèíî èíòèì, kdj, òóëà èíòèì óñë, 160, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâûì ïàðíåì, :-PPP, âçðîñëûé ÷àò çíàêîìñòâ, :-OO,
#51 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:38,
comment2, ñàà åðìè, >:-(, âèðò çíàêîìñòâà, 5854, áèñåêñóàëüíàÿ ïàðà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, 191010, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé 60 ëåò íåæåíàòûì, kcjnwd, sex çíàêîìñòâà â ã.ñåðîâå, ffnmy, àãåíòñòâî çíàêîìñòâ êðàñíîÿðñê, 455655, ìîñêîâñêèå òàòàðû çíàêîìñòâî, %-(, æåíùèíû çíàêîìñòâà ëàíãåïàñ, plelbe, çíàêîìñòâà ðóññêèé áåðëèí, rubp, êðàñèâûé ñåêñ, 161, âñå èíòèì ñàéòû, 8[[, map3, =PP, çíàêîìñòâà, %-PPP, çíàêîìñòâà êèåâ 35 40 ëåò, 4358, âèðòóàëüíûé ñåêñ ñ æåíùèíîé, einvuc, ñåêñ çíàêîìñòâà ñî÷è, zvw,
#50 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:11,
comment6, çíàêîìñòâà, =DDD, èíòèì çíàêîìñòâà òðåõãîðíûé, cvk, çíàêîìñòâà nirvana, :-), ïóøêèí ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, gestgb, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ìóñóëüìàíêîé, qfel, õõõ çíàêîìñòâà çðåëûå âîëîñàòûå æåíùèíû, obup, çíàêîìñòâà âàôëåð, lgorsv, ñåêñ âëàäèìèð, kecjs, çíàêîìñòâî ãîðîä ñàìàðà, 090350, ñëóæáà çíàêîìñòâ àðõàíñê, rtla,
#49 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:53,
comment2, çàéòû çíàêîìñòâà â ñåðïóõîâå, =-PPP, èíòèì ñàéò â îäåññå, gydmbc, çàãîâîð íà çíàêîìñòâî ñ ïàðíåì, >:OOO, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ïñêîâ, :DD, ÷å÷åíî èíãóøåòèÿ çíàêîìñòâà, %DD, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ñîâãàâàíü, :-DDD, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ ñåêñà êç, zajp, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ äåâóøêà ïîçíàêîìèòñÿ, 5214, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû õîðâàòèÿ, msophw, ñåêñ ñ íåâåñòîé, 799216, èíäèâèäóàëêè òèìèðÿçåâñêàÿ, %P, çíàêîìñòâà ñâèíãåðîâ ðîñòîâà íà äîíó, :[[, òîëñòûå ëþäè çíàêîìñòâà, wsoc, äîñóã çíàêîìñòâà, qgzze, çíàêîìñòâà þëäàø áàøêèðèÿ, :DD, Ïèêàï çíàêîìñòâà, 8-]]], çíàêîìñòâà âîëîãîäñêàÿ îáë, 2629, èíòèì çíàêîìñòâà ãóñü õðóñòàëüíûé, :DDD, êàçàõñòàíñêîå çíàêîìñòâî, 30085,
#48 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:44,
comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîãèë¸âå, 93216, çíàêîìñòâî ñ ôèíñêèìè òàòàðàìè, gbher, ñåêñ ñ êàíåì, iqheo, çíàêîìñòâà íå ñêàæó íåò, 1117, õàáàðîâñê çíàêîìñòâà ñòðàíîí, smswpb, çíàêîìñòâà íà åðåâàí, %-((, âñå çíàêîìñòâà ñàéòà mamba, %-DDD, àãåíñòâà çíàêîìñòâ íîâîñèáèðñê, :-DDD, çíàêîìñòâà áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü ãîðîä ãðàéâîðîí, =DD, ñàéò çíàêîìñòâ ñ çàìóæíèìè â ìîñêâå, :PPP, ñàéò ñàìàðñêèõ ñåêñ çíàêîìñòâ, 19553,
#47 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:04,
comment1, çíàêîìñòâà ñîñòîÿòåëüíûìè æåíùèíàìè, 569, çíàêîìñòâà ñàéòû âîðîíåæà, hhzlti, çíàêîìñòâà â ëþáîì âîçðàñòå, 536481, çíàêîìñòâà ñî ñâèíã ïàðàìè, spco, ãîëûå ôîòî èç çíàêîìñòâà, aqs, çíàêîìñòâà ã ñîêîë, 33566, çíàêîìñòâî ñ ïîðíÿìè, =-D, íàéòè âñåõ ïî èìåíè èëüíàð íà ñàéòå çíàêîìñòâà, 8[[[, ïîðíî çíàêîìñòâà äçåðæèíñê, %)), çíàêîìñòâà raid, 8PPP,
#46 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:04,
comment4, ÿ õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åìî, vcp, wap ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ, >:-(, ïàâëîäàðñêèå ñàéòû ñåêñçíàêîìñòâ, uuw, ñåêñ çíàêîìñòâà òàëëèíí, =-]], çíàêîìñòâà äëÿ ýìî, 1709, çíàêîìñòâà âèðòóàëüíûé ñåêñ, 204040, âå÷åðèíêè çíàêîìñòâ åòåðáóðãå, 2928, çíàêîìñòâà ìîëîäåæè ìîñêâû, iqacx, ñýêñ çíàêîìñòâà â áëàãîâåùåíñêå, weoxa, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé äëÿ åáëè, %-(, èíòèì çíàêîìòñâà â âîëãîãðàäå, =))), çíàêîìñòâà ñåêñ èíòèì ëàòâèÿ, 25784, çíàêîìñòâà ïðîñòèòóòêè ìóæ÷èíû, %PPP, ëþáîâü ïî âåòðó ñàéò çíàêîìñòâ, wdg, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà ïåâåê, jios, çíàêîìñòâî ïàðàìè äëÿ ãðóïîâîãî ñåêñà, bsw,
#45 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:51,
comment3, map2, :], Çíàêîìñòâà àôðèêàíöû, mwio, çíàêîìñòâà òèõîðåöê äåâóøêè, =-((, èíäèâèäóàëêè æóëåáèíî, :-)), ñàéòû çíàêîìñòâ îáùåíèå äëÿ äåâóøêå, 780, çíàêîìñòâî ãîäà, 9278, áûñòðûé çíàêîìñòâà ìèíñê, 775, çíàêîìñòâó ñ âàìè ðàäà, 123, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â ÷åëÿáèíñêå, 092498, ñåêñ â êàëÿçèíå, 352779,
#44 by